hide

Hantering & transport

Transport av fjäderfägödsel

För att fjäderfägödseln ska fungera som vi önskar måste den hanteras rätt. Ett genomgående krav från oss är att gödseln hålls så torr som möjligt. Därför köper vi enbart gödsel som lagras i gödselstall. Vid våra transporter täcker transportören containern för att säkerställa att gödseln inte blir utsatt för regn.

Vi optimerar transporter

Fraktkostnaderna kan lätt bli den största utgiftsposten om man inte lyckas hålla nere transportavståndet. Vi fokuserar på att minimera kostnader genom bland annat samtransporter och returfrakter.

Vår transportör, Tord Nilssons Åkeri, är ISO miljöcertifierad och kör 70% av bilarna på HVO-bränsle. För att chauffören ska komma rätt hanterar vi GPS koordinatorer i vårt logistikflöde. Vår leveranssäkerhet ska ligga på 100%.

Vi erbjuder en skonsam frakt för både miljön och din plånbok.

Därför ska gödseln brukas ner så snart du spridit den

För att inte am­mo­ni­ak­de­len ska gå för­lo­rad som nä­ring för väx­ter­na bör du bruka ned göd­seln så snart du spri­dit den. Ned­bryt­ning kan ske med plöj­ning, myll­ning och harv­ning (till ex­em­pel vid ogräs­rens­ning).

Ob­ser­ve­ra att du under en växt­följd inte får an­vän­da mer än 22 kilo P per hek­tar i ge­nom­snitt. Vi ser till att kö­par­na av göd­sel har till­räck­li­ga are­a­ler för sprid­ning av den mängd göd­sel som är ak­tu­ell.

Be­hö­ver du tips på bra ma­skinsta­tio­ner eller duk­ti­ga per­so­ner för hjälp med sprid­ning? 

Godselspridning_pa_falt